I n t e r n a t i o n a l e

   H a i k u - F e s t i v a l

haiku in-Gent-in haiku

13-19 september 2010

                                                             ( illustratie: Ip Man )

 

Zilvervisje glimt
Langs ’t onzeekre watervlak
En hapt er een ster.
August Vermeylen (1927)
  
Internationaal Haiku-Festival

 Van 13 tot 19 september organiseert Viadagio vzw met de steun van Poëziecentrum, Bibliotheek Gent, Haikoe-centrum Vlaanderen, Waterwegen en Zeekanaal nv en Stad Gent een internationaal haiku-festival ‘Haiku in - Gent - in Haiku’. 

Haikudichters (haikuïsten) en hun partners uit Europa, Japan, Canada en Amerika worden naar Gent uitgenodigd om haiku’s en andere verwante Japanse versvormen te dichten. Als inspiratiebron dienen  de lyrische Gentse binnenwateren en het cultuurpatrimonium van de stad Gent. Het festival beoogt naast een ontmoeting tussen Nederlandstalige en buitenlandse haikuïsten de haiku als dichtvorm een ruimere bekendheid te geven bij het brede publiek.
 
Gegevens over het initiatief
Het brede publiek krijgt tijdens het festival de unieke gelegenheid om haikudichters uit Europa (Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Italië, Spanje, Zweden, Polen, Roemenië, Bulgarije, Letland, Kroatië,  Servië) Japan, Canada, de Verenigde Staten, Rusland en de Lage Landen (Vlaanderen en Nederland) te ontmoeten.
 
De deelnemers worden uitgenodigd om tijdens de festivalweek haiku's en verwante versvormen te dichten geïnspireerd door het cultuur-historische kader van de Stad Gent. Met het oog hierop organiseert Viadagio vzw voor de deelnemers haikurondvaarten (ginko) in het historische hart van Gent op authentieke houten boten die door mankracht worden voortbewogen.
De deelnemers maken ook een gegidste wandeling in groep door de historische binnenstad van Gent. Het Gentse Poëziecentrum, dat de haiku's van Herman Van Rompuy onlangs uitgaf, stelt haar historische zolder van het Gentse "Toreken" als oase van stilte ter beschikking zodat de deelnemers er hun haiku’s of verwante versvormen kunnen schrijven.
 
Tijdens het avondlijk slotdiner van de festivalweek worden de gedichten van de deelnemers gepubliceerd in een speciale meertalige haikufestivalbundel. De haikugedichten van de deelnemers worden ook gedurende twee maanden te kijk gesteld voor het bredere publiek langs de lyrische Gentse binnenwateren op spandoeken (plus minus 60 werken), twee maanden lang vanaf de grote Europese (Gentse) autoloze zondag op 19 september 2010.
 
Ons basisuitgangspunt voor dit initiatief is de aandacht en interesse te wekken bij het grote publiek om een lichte en toegankelijke vorm van dichtkunst te promoten. Onder de internationale impuls beogen wij de lokale kunstwereld te verrijken door de intense contacten met de buitenlandse deelnemers tijdens het festival.
 
Met een interactieve haikuwedstrijd binnen het taalgebied van de Nederlandse taal (Vlaanderen en Nederland)  willen we de massa mobiliseren om eens een poging tot creatie te wagen. Workshops, lezingen, haikuwedstrijd, panelgesprek en de haikupoëziewandeling (ginko) vormen een volksopvoedende aangelegenheid.
 
De buitenlandse deelnemende schrijvers gaan op hun beurt ons festival promoten in hun land via hun verenigingsactiviteiten en de pers, en via de overname van de festivalhaiku’s in eigen publicaties. Dit is een cruciale promotie voor onze stad en de regio.
 
Het cultureel festivalproject beoogt de volgende doelen.
1) Creatie (scheppend werk: haikupoëzie en verwante genres).
Tijdens de festivalweek worden haiku’s en verwante vormen gedicht binnen een cultuurhistorisch uniek kader door een auteurspubliek dat zich kenmerkt door een brede diversiteit (internationaal, nationaal en breed publiek).

2) Literaire meertaligheid (vertaling van poëzie als scheppend werk).
De vertaling van haiku’s en verwante genres voor de uitgave van de haikubundel en de druk van de spandoeken verenigt in symbiose de literaire talenten van lokale en bovenlokale actoren via een bovenlokale werking.
 
3) Poëzie toegankelijker maken via de laagdrempeligheid van haiku als genre.
Haiku (haikai of grappig vers) was van oudsher volkspoëzie en verwierf een klassieke status met de meesterdichter Matsuo Basho in de 17de eeuw. Door de haiku naar buiten te laten treden uit de beslotenheid van kringen en kernen wordt het elitaire karakter van dit genre doorbroken.

4) Literairopvoedend door de haikuwedstrijd, workshops ‘creatief schrijven haiku’, tentoonstelling en haikuwandelingen (ginko) voor het brede publiek (bovenlokale werking).

5) De ontmoeting tussen buitenlandse en Nederlandstalige haikuïsten verscherpt de aandacht vanuit internationale literaire hoek voor het fenomeen haiku (en de geschiedenis en ontwikkeling ervan) in de Lage Landen maar ook van de literatuur met een grote L voor de ontwikkeling van een poëziegenre in de Lage landen die nu al meer dan 30 jaar ingeplant is.
 
6) Verdieping van haiku als poëziegenre. Met een panelgesprek, lezingen en uitwisseling over internationaal samenwerken rond haikupoëzie en over de toekomst en transculturele ontwikkeling van het genre in de Nederlandstalige literatuur en wereldliteratuur, krijgt het fenomeen en genre haiku met dit festival een kans tot verdieping en reflectie.
 
7) Een fusie tussen cultuur en andere maatschappelijke bewegingen om de duurzaamheid en het rendement van ons project te vermenigvuldigen. De samenwerking met de Dienst Mobiliteit om ons project te laten integreren tijdens de Europese autoloze zondagmanifestatie en het tentoonstellen van de festivalhaiku’s, twee maanden lang in het historische centrum van Gent, vormen een internationale uitstraling die Gent en de provincie Oost-Vlaanderen promoot als een open, dynamische, gastvrije, progressieve en cultuurrijke stad en regio.
 
 VERSLAG INTERNATIONAAL HAIKU-FESTIVAL GENT 2010
‘Haiku in – Gent – in Haiku’
 
Dit unieke gebeuren werd maandenlang voorbereid door Ip Man, voorzitter van vzw Viadagio, en Diederik De Beir, een in Gent geboren haikudichter en kenner van haiku in Vlaanderen. De plaats van het festival was voornamelijk de grote zaal van het vegetarische restaurant Panda (Oudburg 38, 9000 Gent).  Hier volgt een overzicht van de verschillende activiteiten.
 
 
1. Haikuwedstrijd
De wedstrijd werd georganiseerd door Viadagio vzw in samenwerking met de Stedelijke Openbare Bibliotheek Gent, Bibliotheek Zeeland (Middelburg) en Bibliotheek ’t Spui (Vlissingen). De jury bestond uit Frans Terryn (voorzitter Haikukring De Fluweelboom en Harundine) , Riet De Backer (Haikukern Antwerpen en Karumi), Luk Van Haute (vertaler van Japanse literatuur) en Markus Bundervoet (haikuvrienden Lochristi)  voor Vlaanderen en uit Rob van Grunningen (voorzitter Haikukern Zeeland) , Bep Grootendorst (Haikukern Zeeland), Anna Sterk (Woordenstroom) , Elma Lindenbergh-Van Wijckhuijse (Woordenstroom) en Lies Drenth (Haikukern Zeeland) voor Nederland (Zeeland). Iedere deelnemer mocht maximaal drie haiku’s insturen rond het thema ‘Langs het water’ (stroom, monding, zee, kreek, slik, schor, dijk, kaai, brug, sluis, oever, gracht, sloot, bron, vijver…). De jury moest dan uit alle inzendingen zes haiku’s kiezen: drie voor de prijswinnaars en drie voor de eervolle vermeldingen.
Er namen uit Vlaanderen en uit Nederland precies evenveel haikudichters deel, namelijk telkens 87. Met de inzending van één haikuïst uit Roemenië bestond het deelnemersveld dus uit 175 geïnteresseerden. Deze stonden samen in voor zowat 500 verzen. De preselectie geschiedde anoniem via e-mail. De namen werden pas na de eindjurering bekend gemaakt.
 
De twee bijeenkomsten van de juryleden en de organisatoren uit beide landen verliepen in een open, vriendelijke, opbouwende en onpartijdige sfeer.
 
De zes bekroonde haiku’s en tien geselecteerden zijn te zien in rubriek haikuwedstrijd. Terloops vermelden we dat één van de drie prijswinnaars uit Roemenië komt, waardoor het festival internationale aandacht kreeg. 
 
2. Haikuworkshop
Zoals voor de wedstrijd was het ook voor de ‘workshop’ de bedoeling een breed publiek aan te spreken. Daartoe werden twee introductiesessies voorzien: één in Zeeland onder leiding van Lut Lievense en één in Vlaanderen (Gent) onder leiding van Frans Terryn (met medewerking van Jean-Marie Werrebrouck).
In de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg vond, in het kader van het Nazomerfestival, op 11 september een haikuworkshop plaats door Rob van Grunningen en Bep Grootendorst.
De sessie in Gent vond onder de titel ‘Inleiding tot de haikupoëzie’ plaats op 5 september 2010 in de Sint-Baafsabdij te Gent. Het enthousiasme was zo groot dat de voorziene twee uren ruim overschreden werden.
 
3.  Samenwerking over de grens
In de rand van de Gentse haikufestivalweek wisten Rob van Grunningen en Lut Lievense van de Haikukern Zeeland voor promotie van de haikuwedstrijd het enthousiasme van de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg en Bibliotheek Vlissingen (’t Spui) te winnen. Die zorgden voor verspreiding van folders/posters en plaatsten een oproep tot deelname op de website.
In Vlissingen werd gedurende een maand een tweetal vitrines van pl.m. 50 x 50 x 180 cm ter beschikking gesteld voor een tentoonstelling "Haiku in beeld". Rob van Grunningen, Bep Grootendorst en Lut Lievense  richtten een en ander  in met o.a. haikuboeken en -bundels. Enkele passende haiku's werden uitgebeeld, waardoor als het ware schilderijtjes ontstonden.
 
H e t   f e s t i v a l w e e k
(13-19 september 2010)
 
 
4. Gastvrijheid voor haikuïsten
Extending hospitality the baker’s soft hands
- Jim Kacian, directeur The Haiku Foundation (Verenigde Staten)
Gastvrijheid reiken de zachte handen van de bakker
- vertaling Max Verhart, uitgever Whirligig (Nederland)
Beide dichters waren te gast bij de oudste bakkerij van Gent, Bakkerij Dossche, in de Onderstraat.
  
Het deelnemersveld bestond uit 32 haikuïsten afkomstig uit 18 regio’s van Europa en Amerika. De Japanse delegatie had om bepaalde redenen afgehaakt. De deelnemers konden overnachten en ontbijten bij een aantal Gentse gezinnen die gastvrij hun medewerking toegezegd hadden. Tussen dichters en gastgezinnen groeiden hechte contacten. Alles verliep dus naar wens. Na de festivalweek had hier en daar zelfs een hernieuwd bezoek plaats. De culturele uitwisseling als onderdeel van het festival is in dit opzicht duidelijk geslaagd.
 
 
 
 
Met weinig omhaal van woorden  stellen we vast dat het gastgezinproject zeer positief ervaren werd. 
  
5. Haikufestivalweek
- Maandagavond: onthaal, eerste kennismaking en vegetarisch avondmaal in Panda. Elke dag zouden de festivaldeelnemers en vrijwilligers in deze ontmoetingsplaats van een verzorgd (vegetarisch) avondmaal kunnen genieten. (Het was trouwens voor iedereen telkens een belangrijk moment om zes dagen lang overdag en zeker ook ’s avonds in een serene en gezellige sfeer ervaringen en ideeën te kunnen uitwisselen.)  Om 20 uur startte groep A met een stille haikuboottocht (ginko) van ruim twee uur (met halfweg een koffie- en theepauze onder een wilgenboom). Ip Man en een tweede gids stuurden manueel de twee houten bootjes over het Leie-water langs de Gentse binnenwateren via de Lievekaai tot aan het Rabot. Het was de bedoeling om via de poëtische Gentse binnenwateren inspiratie op te doen en Gent in passende haiku’s om te dichten voor publicatie.
Diederik De Beir (festivalsecretaris) en Ip Man (voorzitter Viadagio vzw) openden officieel het festival.
 
George Swede (Canada) werd meteen geïnterviewd door een televisieploeg van AVS voor de  nieuwsuitzending.
 
Ion Codrescu (Roemenië) in gesprek met Frans Terryn en Gilbert Tanghe (België) tijdens het avondmaal.
 
Een andere tafel met Anita Krumins, George Swede (CA), Lynne Rees (GB), Mimican Zoran (HR), Sharon Burrell (IE), Klaus-Dieter Wirth (DE), Dietmar Tauchner (AT)....
 
Heerlijk vegetarisch en gezellig! Iedereen was het ermee eens.

-Dinsdag: om 11 uur maakte de A-groep een tweede boottocht mee; over de middag was er een lunch op de boot, opnieuw onder de wilgenboom. De B-groep kreeg ’s morgens en ’s avonds de twee voorziene boottochten.

Here we go!
 
 
 
Onder de brug
der keizerlijke geneugten
een kille wind
- Max Verhart
 
- Dinsdagnamiddag en woensdag: dinsdagnamiddag kregen de festivaldeelnemers een rondleiding in het documentatiecentrum van het Gentse Poëziecentrum op de Vrijdagmarkt. Op de historische zolder konden ze werken aan hun haiku’s.
 
Stefaan, medewerker van Poëziecentrum vzw,  gaf uitleg aan de bezoekers-dichters.
 
 
Haikuïsten zochten rust onder de zolder van Poëziecentrum vzw en schreven hun haiku's. 
     
Iedereen moest minstens drie haiku’s maken, waaruit de organisatoren er twee zouden selecteren voor de festivalbundel. Die twee verzen moesten dan in drie talen vertaald worden met behulp van enkele professionele literaire vertalers. De donderdagmorgen moest de drukker immers aan het werk opdat de dichtbundel tegen vrijdag klaar zou zijn. Anderzijds werden maar liefst 52 haiku’s uit de bundel op grote spandoeken gedrukt. Dit werk moest klaar zijn tegen vrijdagmiddag. Een beperkte redactieploeg stond in voor een foutloos verloop. 
Het werd een vrij intensieve en drukke bedoening. De onderlinge  samenwerking tussen dichters en vertalers vond plaats in een zeer hoffelijke en behulpzame sfeer.
Pietro Tartamella (IT) en Frans Terryn (BE) konden op een woord niet komen en Marijke Bontinck (BE) hielp na haar laaste koffieslok.
 
Klaus-Dieter leed aan hetzelfde probleem,  maar alles kwam uiteindelijk wel op zijn pootjes.
 
Dietmar Tauchner (AT) vertaalde samen met Klaus-Diter Wirth (DE) in het Duits. Hans Reddingius (NL) stond ze bij.
 
Paul Mercken (NL-BE) kon niet stilzitten en wou meteen invliegen voor het prachtige groepswerk.
 
Tinfong  had ook onmiddellijk  hard moeten meehelpen na haar terugkeer van vakantie.
 
Bespreking, overleg, uitwisseling, dan een poging tot het perfecte resultaat, een uniek moment.
 
Respect tonen, luisteren naar elkaar. Twee vertalers: Gilbert Tanghe (BE) en Hans Reddingus (NL). Schoon.
 
 
 
 
 Vrijwilliger Marijke, onmisbare spilfiguur van de redactieploeg, tussen Max Verhart (NL) en Hedwig Aerts (BE).
 
 
- Donderdag: een bijzonder rijk  programma dat ook toegankelijk was voor het brede publiek. Alles werd voornamelijk in het Engels gepresenteerd in het Poëziecentrum. In de voormiddag sprak Diederik De Beir een welkomstwoord van Karel Hellemans uit namens het afwezige bestuur van Haikoe-centrum Vlaanderen. Vervolgens gaf Jim Kacian (Verenigde Staten), directeur van The Haiku Foundation en eigenaar van Red Moon Press, de keynote lezing ‘Haiku Mastery’. Daarna nam Diederik De Beir het woord met zijn lezing ‘Haiku in Flanders’.  In de namiddag waren er ‘workshops’ van Ion Codrescu (‘The Art of Juxtaposition of Image and Text in Haikga’), Pietro Tartamella uit Italië (‘Emptiness and fullness – Haiku’s ritual reading’) , Zinovy Vayman uit Rusland/VS (‘Humor in Haiku’), David Cobb uit het Verenigd Koninkrijk (‘The Use of Iconic Place Names (Uta-makura)’) en Paul Mercken uit Nederland (‘Haiku transcription of Chinese poetry’).  In de vooravond kregen enkele haikudichters (o.m. de Fransman Jean Antonini, Herwig Verleyen, Dirk Blockeel en Ria Daems) tijdens het ‘Open podium’ de gelegenheid om uit eigen werk voor te lezen. Diederik De Beir reciteerde bij elke haiku een Engelse versie. Er waren een 60-tal aanwezigen. De haikudag werd muzikaal opgeluisterd door gitaarvirtuoos Alexander Makay die voor de gelegenheid zelfs een Japans stuk vertolkte.
 
 
- Vrijdag: in de voormiddag werden de deelnemers officieel door Lieven De Caluwé, schepen van cultuur, op het stadhuis ontvangen, waarna een gewaardeerde receptie plaatshad. In de namiddag was er een geleide stadswandeling in Gent met  stadsgids Luuk Lambrecht. De buitenlandse festivaldeelnemers waren onder de indruk van de kunst- en cultuurstad Gent.
 
Een mooie dag op de Vrijdagmarkt op vrijdag 17 september 2010, een historische groepsfoto.
 
Luk Lambrechts gaf een  rondleiding die veel lof oogste.
 
 
Jim Kacian sprak in  het stadhuis.  Schepen Caluwé en alle haikuïsten luisterden aandachtig.
 
- Zaterdag: vrijwilligers van de technische ploeg startten al vroeg met het aanbrengen en bevestigen van de spandoeken op de kademuren aan de Lievekaai. Het voorbereidende werk in verband met het ophangingssysteem was eerder al afgerond. Tegen het einde van de dag hingen alle grote spandoeken netjes op de voorziene plaatsen langs de kademuren.
 
Dank aan Pol, Johan, Mark en Markus voor de moelijke karwei.
 
 
 
De voormiddagsessie voor de festivaldeelnemers vond plaats in de Achilles Mussche-zaal van de Stedelijke Openbare Bibliotheek Gent met een internationaal panelgesprek ‘In de ban van haiku’. De President van Europa, de heer Herman Van Rompuy, kwam persoonlijk kennismaken met de festivaldeelnemers en  nam als eregast- spreker het woord.  
Een integere  gentleman gaf de openingspeech met stijl en uitstraling.
 
David Cobb (GB), Jim Kacian (USA), Pietro Tartamella (IT), Ion Cordescu (RO) en moderator John Vervoort (Standaard der Letteren en Poëziekrant-BE) over "de 5-7-5 in 3 regels, zin of onzin".
 
Hans Reddingius (NL), Max Verhart (NL), prof. Raymond Vervliet (Vermeylenfonds-BE), Diederik De Beir en John Vervoort over "Wat moet een haiku zijn?".
 
De buitenlandse gasten die aan het panelgesprek deelnamen waren Jim Kacian (Verenigde Staten), David Cobb (United Kingdom), Ion Codrescu (Roemenië) en Pietro Tartamella (Italië). De Lage Landen waren vertegenwoordigd door Hans Reddingius (Nederland), Max Verhart (Nederland), gewoon hoogleraar emeritus Raymond Vervliet (België) en Diederik De Beir (België). Het geheel werd afgewisseld met stemmige klassieke muziek door het amateurgezelschap ‘Trio Guaraya’. John Vervoort, criticus en medewerker van ‘De Standaard der Letteren’ en ‘Poëziekrant’, was moderator. Alles verliep in het Engels. De voormiddag werd afgerond met een receptie aangeboden door de stad Gent. Er waren een 100-tal aanwezigen onder wie schepen van cultuur Decaluwé en directeur Luc Bauwens van Stedelijke Openbare Bibliotheek Gent.
Onze organisatie is bijzonder gelukkig met de realisatie van de  festivalbundel die in een zo korte tijd (36uur!) 74 haiku's in 4 talen verzamelde en drukte in een prachtige uitgave. Europees President, de heer Herman van Rompuy kreeg als eerste een vers exemplaar waarin twee werken van hem te lezen zijn.
 
Voor de deelnemers volgde dan een vrije namiddag. De avond vormde het feestelijke hoogtepunt van de week. Naast de deelnemers waren ook de prijswinnaars van de haikuwedstrijd, de juryleden, de gastgezinnen, de vrijwilligers en de sponsors voor het afrondende diner uitgenodigd. Het Schubert’s ‘Forellen Quintet’ bracht heerlijke muziek, de viertalige festivalbundel werd voorgesteld en van alle deelnemers en prijswinnaars werd telkens een haiku door vier ‘native speakers’ voorgelezen. Dit alles afgewisseld met prachtige muziek van Chopin, gebracht door een jonge pianovirtuoos. Het was al over middernacht toen het tijd was om afscheid te nemen.
 
Akoestische muziek met poëzie: een prachtige combinatie !
                     
- Zondag 19 september(Europese autoloze zondag): vanaf de zondagmorgen kon men twee maanden lang - hetzij te voet hetzij per boot - de meertalige haiku’s van de deelnemers en prijswinnaars bewonderen op de grote spandoeken langs de muren van de Gentse binnenwateren (vanaf de Lievekaai tot het Rabot.). Ongeveer een derde van de deelnemers bleef voor het afscheidsdiner op zondagmiddag.
 
 
 Eco-rondvaart met poëzie, Viadagio, een keus van kwaliteitsleven.
 
De avondzon sterft
langzaam af in de Noordzee.
Het leven gaat voort.
- Eregast Herman Van Rompuy, Voorzitter van de Europese Raad (BE)
 
6. Festivalbloemlezing
De titel Zilvervisje glimt verwijst naar één van de eerste Vlaamse haiku’s, namelijk een vers van August Vermeylen, hoogleraar literatuur en kunstgeschiedenis aan de Gentse universiteit,  uit 1927:
 
                Zilvervisje glimt
                Langs ’t onzeekre watervlak
                En hapt er een ster.
 
Dit vers vormde het leidmotief voor het festival en staat in vijftien talen in de bundel. Verder bevat de bundel 74 haiku’s in vier talen: 64 haiku’s van de 32 deelnemers , 2 haiku’s van de eregast Herman Van Rompuy, 6 haiku’s van de wedstrijdwinnaars en 2 haiku’s door de organisatoren geselecteerd.
 
Deze buitengewone festivalbundel met 74 werken in vier talen, met harde cover, is inmiddels te koop aan 22€.
 
‘Ons Internationaal Haiku-Festival Gent 2010 is niet louter een poëziehappening geweest, maar misschien wel bovenal een grensoverschrijdend feest van schoonheid, vriendschap en wederzijs begrip. De haiku, het kortste gedicht uit de wereldliteratuur, is een kunstvorm die schoonheid par excellence in verzen giet”, besluit De Beir in zijn voorwoord.
 
Hieronder enkele haiku’s in het Nederlands, Frans, Engels, Duits en Italiaans uit de bundel die de Gentse binnenwateren vastlegden in de drieregel.
 
Treurwilg op leeftijd -                              Onder de brug
nog steeds met groene vingers               der keizerlijke geneugten
diep in het water  
                                  een kille wind
 
Frans Terryn (België)                              Max Verhart (Nederland)
 
Le fond de la barque                               At her window box  
déchirant les reflets de la ville                  Rapunzel in a garret
- ailleurs                                                dead-heading flowers
 
Jean Antonini (Frankrijk)                         David Cobb  (Ver. Koninkrijk)
 
Blümenkasten                                        Con la matita
am flussufergeländer -                             studenti sopra il ponte
tiefere Stille.                                           fermano il fiume.
 
Klaus-Dieter Wirth (Duitsland)                   Pietro Tartamella (Italië)
 
7. Slotfeest
Het slotfeest op zondag 21 november verliep in een gemoedelijke sfeer. Het begon met een haikuboottocht in de weliswaar mistige maar toch lyrische voormiddag.
Hans Reddingius, Danièle Duteil (FR) en Rob Flipse (NL) bewonderden de schoonheid van Gent in de  mist.
 
Een buitengewone mooie openluchttentoonstelling, uniek in de wereld.
 
  
De oude huizen          verbergen oude verhalen-          ze staan te zwijgen        -Yan Woestyn (BE)
 
Er waren vele nieuwe gezichten bij (bijv. van gastgezinnen, binnenlandse haikuïsten die niet bij een haikukern waren aangesloten, geïnteresseerde niet-haikukenners...), maar ook nog een paar deelnemers van het festival: Hans Reddingius uit de buurt van Groningen, Rob Flipse uit Amsterdam en Klaus-Dieter Wirth uit Duitsland, die speciaal voor deze gelegenheid naar Gent waren teruggekeerd. Ook was Stefan Wolfschuetz, Duitse uitgever van haikuwerk (Hamburger Haiku Verlag), uit Hamburg overgevlogen. Verder kwam ook Danièle Duteil van ver uit Frankrijk om als ‘native speaker’ voor de Franse lezing van de haiku’s in te staan. Alle haiku’s uit de bundel werden in de loop van de namiddag (tussen de maaltijd en het dessert door) in vier talen voorgelezen, dit alles afgewisseld met prachtige klassieke muziek en liederen, ‘live’ uitgevoerd door een aantal jonge musici. Op het einde nam Diederik De Beir nog een kort interview af van een aantal binnen- en buitenlandse haikuïsten. Het liep tegen 19 uur toen de laatsten van de ongeveer 60 aanwezigen vertrokken.
 
 
 
Deze mooie man, Hans Reddingius, de oudste van de groep (82 jaar) gaf een zielstrelende haiku reading met een Groningse toon. We werden emotioneel.
 
9. Besluit
Het internationale haikufestival “Haiku in-Gent-in Haiku” 2010 oversteeg de verwachtingen. Alle activiteiten uit het programma werden nauwkeurig uitgevoerd. De partners die met ons samenwerkten en de sponsors waren heel tevreden. Nergens vielen er incidenten te betreuren, hetgeen voor een uitgebreid festival als dit, dat hier voor de eerste keer tot stand kwam, een succes betekent. We slaagden erin vele vruchtbare contacten tot stand te brengen tussen internationale dichters, nationale schrijvers, Gentse gastgezinnen, bewoners en cultuurhuizen. De 500 haiku’s die tijdens de vakantieperiode uit Nederland en België (plus Roemenië) ingezonden werden, vormen het bewijs dat ‘cultuur’ volkeren op een mooie en krachtige wijze kan verbinden. De festivalgasten namen met succes de uitdaging aan om ter plaatse binnen een kort tijdsbestek creatieve prestaties te leveren. De vele mooie haiku’s in de  prachtige festivalbundel bevestigen dit. Daarbij was de strakke timing om de festivalbundel en spandoeken tijdig klaar te krijgen weliswaar een echte beproeving voor de organisatoren en de redactieploeg, maar het vooropgestelde doel werd bereikt.
 
‘Haiku in-Gent- in Haiku’ mag beschouwd worden als een duurzaam project en een voorbeeld van goed beleid. Met een zeer bescheiden budget slaagden we erin een kleurrijk festival te organiseren met een grote diversiteit (32 deelnemers uit 18 landen), een breed draagvlak (provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland, Stedelijke Openbare Bibliotheek Gent, Poëziecentrum, Vermeylenfonds, Waterwegen en Zeekanaal NV, haikucentra uit België en Nederland) en betrokkenheid (de openluchttentoonstelling die startte op de autoloze zondag, georganiseerd door de stad Gent). Twee maanden lang konden Gentenaars en bezoekers van elders gratis genieten van de openluchttentoonstelling door wandelend langs de mooiste waterwegen van Gent,  het gedachtegoed van een uitgebreid internationaal dichtersgezelschap te lezen en te bewonderen. De toegankelijkheid in locatie en de laagdrempeligheid van haiku als genre doorbraken het elitaire van vele poëzievormen. De festivalbundel in vier talen, de haikuwedstrijd, de haikuworkshop, de lezingen en panelgesprekken vormden voor Nederlandstaligen als het ware een venster op een stukje wereldliteratuur in de naar het westen overgeplante Japanse poëzievorm. Bovendien smeedden dergelijke internationale contacten vriendschapsbanden onder deelnemers, gastgezinnen en organisatoren.
 
Deze festivalweek betekende voor velen - met alles wat eraan voorafging en nog zou volgen - een heel boeiende ervaring. Dit omwille van het unieke programma, de nieuwe en hernieuwde internationale contacten, het aangename verblijf in het gastgezin enz. We hebben de indruk dat ook de internationale deelnemers tevreden en verrijkt naar huis vertrokken zijn.
 
We hopen dat we positieve reacties zullen mogen lezen in de verslagen van nationale en internationale haikutijdschriften over ons festival, over Gent en zijn regio. Verscheidene buitenlandse deelnemers lieten ons intussen al weten dat ‘Haiku in-Gent-in Haiku 2010’ het beste festival was dat zij tot nu toe in Europa en Amerika meegemaakt hadden.
 
10. Hartelijk dank aan:
- alle financiele steun van Waterwegen en Zeekanaal NV., stad Gent, Province Oost-Vlaanderen, Provincie -West Vlaanderen en Provincie-Zeeland.
- alle logistieke steun van Poëziecentrum, Bibliotheek Gent, Haikoe-Centrum Vlaanderen, Vermeylenfonds.
- alle vrijwilligers: Markus Bundervoet, Marijke Bontinck, Myriam-Louie Scraceriaux, Hilde-Pol Vandenplas, Christophe De Neuckere, Mark Van Passen, Luk Humblet, Arlette 'tfelt, Charlotte Van De Weghe, Margritte Pauwels, Jean Wattenberg, Frank Beyls.
- alle gastgezinnen: Arno-Lilian Hoefmans, Myriam-Louie Scarceriaux, Marijse-Koen Engel, Dominique-Mark Dumon, Rita-Johan Pieters, Margaux-Patrick Wohlmutter, Mia-Luk Humblet, Elisabeth Meerleer, Georgette Tack, Rita Van Damme, Alice-Gerald Dossche, Gaston Moentjens, Jacqueline Hebberecht, Yvonne-Guus Pollenus, Denise Fabré. 
 
C  O  D  A
 
Madoka Mayuzumi had samen met Prof. dr. Willy Vande Walle een interactieve workshop over haiku bij ons  op dinsdag 25 januari 2011 gegeven. Madoka is een tweedegeneratie-haikudichteres uit Japan en is de speciale gezant voor culturele uitwisseling van het Agentschap van Culturele Zaken van Japan. Tesamen met Kenji Kuratomi, cultuur attaché van de Japanse Ambassade in Brussel, brachten zij een bezoek aan onze openlucht haikufestival tentoonstelling in Gent en  hadden de gelegenheid om onze Belgische haiku dichters te ontmoeten.
 
Madoka in Gent aan de Lievekaai, een echt Europees decor.
 
Dichter bij de dichters.
 
Diederik gaf wat uitleg over ons festival en de festival bundel.
 
Max Verhart wisselt zijn gedachten met Madoka aan de brug der Keizerlijke geneugten waar zijn werk te zien is.
 
Middagmaal bij Panda waar schepen van cultuur dh. Caluwé uitgenodigd werd samen met een groep Belgische haikuïesten. Diederik toonde een 30 jarig tijdschrift "Vuursteen" aan de gasten. Wat een prestatie in de Belgische haiku geschiedenis.
 
Namiddag, Professor Willy Van De Walle leidde de interactieve workshop en deed de vlotte vertaling in het Japans. Belgische dichters verkondigde hun gedacht over wat haiku is en gaven hun mooiste voorbeeld van een eigen haiku aan het publiek en uitteraard ook aan Madoka.
 
Serge Tommé, onze Waalse broer (aldus Diederik) droeg zijn werk voor aan het publiek, Frans Terryn en Riet De Bakker luisterden aandachtig.
 
Het groot publiek was idem aandachtig en toonde enthousiasme. Helaas was de tijd weer té kort voor een uitgebreide dialoog.
 
Dank u wel Madoka en professor Willy Vande Walle. Het was een warme en blije ontmoeting tussen de haikudichters en haikupubliek. Als organisator, denken wij dat dit soort bijéénkomst meer zou moeten gebeuren wat hoe dan ook belangrijk is voor de samenleving.
 
 
Lijst deelnemers haiku in-Gent-in haiku
   
Letland (1)
Adrian Briedis-Macovei (poet-translator in Ginyu and Bibliopolis)
 
Sweden (1)
Helga Härle (administrator Swedish Haiku Society + member editorial staff Tidskriften Haiku)
Website:
www.haikurymden.se
 
Kroatia (1)
Zoran G. Mimica (poet in Sparrow, Vorabac)
 
Roemenië (4)
Ion Codrescu (founder Constantza Haiku Society + founder-publisher Albatrossen Hermitage)
Mihaela-Ileana Codrescu (echtgenote Ion Codrescu)
 
Vasile Moldovan (medeoprichter vanConstantza Haiku Society, ex-voorzitter, ondervoorzitter)
Emilia Moldovan (echtgenote Vasile Moldovan)
 
Bulgarije (2)
Ludmilla Balabanova (chairman Haiku Club Sofia)
Zdravko Karakehayov   (member Haiku Club Sofia)
 
Rusland (1)
Zinovy Vayman (founder Moscow Circle of Haiku Poets + founder-chairman Hebrew Haiku Society)
 
Hungary (1)
Judit Vihar(President Hungary-Japanese Friendship Society and Haiku Club)
 
België (Vlaanderen) (4)
Frans Terryn (voorzitter Haikukern De Fluweelboom + voorzitter Harundine)
Websites:
http://www.haikukringdefluweelboom.be
http://www.haiku.be
https://perswww.kuleuven.be/~u0044197/harundine/index.htm
    

Hedwig Aerts (voorzitter Haikoe-kern Dienstencentrum De Horizon, Gent) 
Markus Bundervoet (Haikoevrienden Lochristi)
Lut Lievense (Haikukern Zeeland)
 
Nederland (4)
Max Verhart (lid Haiku Kring Nederland + assistent-uitgever/Europees correspondent Modern Haiku + oprichter-uitgever Whirligig + uitgeverij ’t Schrijverke)
 
Jeanine Hoedemakers (hoofdredacteur Vuursteen Nederland)
www.jeaninehoedemakers.web-log.nl
 
Paul Mercken (secretaris Haiku Kring Nederland)
 
Marian Poyck (redactielid Vuursteen)
 
Canada (2)
George Swede (uitgever Frogpond: The Journal of the Haiku Society of America + mede-oprichter Haiku Canada)
http://home.primus.ca/~swede/

Anita Krumins (Assistente Editor of Frogpond: Journal of the Haiku Society of America.

Lid vanHaiku Canada and the Haiku Society of America.)Anita Krumins: http://www.thehaikufoundation.org/resources/poet-details/?IDclient=165

 

USA  (1)
Jim Kacian (oprichter-eigenaar Red Moon  Press + oprichter-directeur Haiku Foundation + mede-oprichter World Haiku Association)
 
Verenigd Koninkrijk(2)
David Cobb  (oprichter British Haiku Society)
http://www.davidcobb.co.uk

Lynne Rees (lid British Haiku Society)
Ierland (2)
Anthony Kudryavitsky (voorzitter Irish Haiku Society + uitgever Shamrock Haiku Journal)
Sharon Burrell (lid Irish Haiku Society + adviseur Shamrock Haiku Journal)
Website:
http://shamrockhaiku.webs.com
 
Duitsland (1)
Klaus-Dieter Wirth (adviseur Deutsche Haiku-Gesellschaft)
 
Oostenrijk(1)
Dietmar Tauchner (oprichter-uitgever Chrysanthemum   + ex-uitgever World Haiku Review  German )
 
Frankrijk(1)
Jean Antonini (voorzitter Association Française de Haiku + uitgever Gong)

 
Italië(1)
Pietro Tartamella (kunst directeur  en uitgever Cascina Macondo)

Website:
www.cascinamacondo.com/

Poland (2)
Dorota Pyra (online haiku dichter)
 
Lech Szeglowski (dichter+ haiku vertaler Pools-Engels)
Website:
http://antologia.haiku.pl/
 
 

 

 

Meer info: http://haiku.be

© Viadagio v.z.w., Oudburg 38  9000 Gent - T: 09 225 07 86 - E: